Gedragscode The Brain Hub

Al onze medewerkers hebben kennisgenomen van onze Gedragscode Integriteitsbeleid The Brain Hub.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend voor het geval er vertrouwelijke informatie met hen wordt gedeeld. Als de verkregen vertrouwelijke informatie mogelijk repercussies heeft voor derden, wordt de kwestie voorgelegd aan de directie die beslist over een eventuele vervolgactie.

The Brain Hub zet zich in om te bouwen aan een sterke, betrokken en inclusieve maatschappij, waarin iedereen, neurodivergent of neurotypisch meetelt en meedoet. Op iedere plek waar mensen, educatie, innovatie en data elkaar ontmoeten.

The Brain Hub ziet het streven naar deze maatschappij als het kloppend hart van het bedrijf. Bij The Brain Hub geloven we dat uitdagingen er zijn die we kunnen omzetten in kansen en dat wij met onze innovatieve ideeën een voorsprong kunnen maken. Wij lossen de neurodiversiteits- vraagstukken op door het ontwikkelen van educatie en communicatie tools, we organiseren projecten, geven masterclasses en zijn de schakel tussen de diverse lagen op de werkvloer. Wij laten de betrokkenen op de werkvloer zelf meebeslissen en de regie houden over hun vraagstukken en oplossingen.
Iedereen die uit naam van The Brain Hub acteert, acteert in overeenstemming met de doelen, normen en waarden van onze organisatie. Alle medewerkers in de breedste zin van het woord volgen onze gedragsregels:

Geen machtsmisbruik

● We zorgen voor een fijne en veilige (werk)omgeving, waar we anderen respecteren, en niet discrimineren op basis van nationaliteit, huidskleur, handicap, sekse, seksuele voorkeur, religie, leeftijd, of welke grond ook,
● We gebruiken onze positie niet om door de ander ongewenst gedrag (zoals seksuele gunsten) af te dwingen,
● We geven collega’s, stagiaires of projectdeelnemers de ruimte om zorgen uit te spreken of klachten in te dienen over fraude, diefstal, discriminatie, pesterij, wanbeleid of enig ander onethisch gedrag, zonder mogelijke repercussies voor deze personen,
● We lekken geen vertrouwelijke informatie, hiervoor is een gedegen AVG beleid opgesteld, dat bekend is bij al onze medewerkers en op onze website is gepubliceerd. De privacyverklaring is hier te vinden. (link plakken)

Geen financiële schendingen

● We stelen en frauderen niet,
● We verspillen de middelen die we tot onze beschikking hebben niet,
● We maken geen misbruik van de middelen of goederen die we tot onze beschikking hebben,
● We accepteren geen corruptie of chantage.

Geen interpersoonlijke schendingen

● We overschrijden de fysieke en emotionele grenzen van anderen niet, door bijvoorbeeld ongewenste aanrakingen, duwen, knijpen, of zelfs fysieke of seksuele intimidatie,
● We gaan niet flirten of ander suggestief gedrag vertonen
● We delen geen pornografisch, xenofoob of anderszins storend of beledigend materiaal,
● We uiten geen valse beschuldigingen,
● We pesten niet, maken geen beledigende grappen en sluiten niemand buiten.

Naam niet schaden

● We gedragen ons professioneel en respectvol in onze contacten met collega’s, (project)partners en projectdeelnemers,
● De naam van de The Brain Hub wordt niet gebruikt om politieke of religieuze belangen te behartigen,
● We voorkomen belangenverstrengeling, of conflicterende belangen tussen ons werk en onze andere activiteiten,
● We werken niet onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen, en dragen geen illegale middelen bij ons tijdens werk voor The Brain Hub,
● We accepteren geen giften of diensten van mensen, organisaties of bedrijven die een belang hebben bij samenwerking met onze organisatie.

Handhaven

Een gedragscode op zich voorkomt geen integriteitsproblemen. De normen, waarden en afspraken moeten op verschillende manieren in de organisatie ingebed worden. Dat doen we bijvoorbeeld door:

● Nieuwe medewerkers en vrijwilligers aan te nemen die passen binnen de organisatie.
● De code met enige regelmaat te bespreken: zijn de regels nog up-to-date? Welke dilemma’s spelen er?
● Grensoverschrijdend gedrag niet onbestraft te laten.

Melden

Iemand die betrokkenen is, die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, of die in het veld, bij partners of binnen het team zien dat gedragsregels overschreden worden, kunnen dit bespreken met en/of melden aan een vertrouwenspersoon/ medewerker die door onze directie is aangewezen. De vertrouwenspersoon doet een vooronderzoek: is er werkelijk sprake van een schending van de gedragscode? Is er reden tot twijfel? Wat is de bewijsbaarheid? De vertrouwenspersoon adviseert over een officiële melding en vervolgacties.

De directie bepaalt verdere stappen: direct actie ondernemen als er mensen in gevaar zijn en zorgen dat slachtoffers gesteund worden, onderzoek doen om de aard en de ernst van de overschrijding in kaart te brengen, overschrijdingen aankaarten bij de verantwoordelijken, of eventueel zelfs een melding doen bij de politie.

Steunen

Het is belangrijk dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag zich gesteund weten door hun omgeving. Dat betekent dat er met de betrokkene besproken wordt of er actie ondernomen moet worden om de veiligheid te herstellen. We kijken of er voldoende steun geboden kan worden door de directe omgeving van het slachtoffer, of dat professionele hulp nodig is.

Onderzoek

Als besloten wordt tot een verdergaand onderzoek stelt de directie het onderzoeksprotocol vast. Daarin wordt vastgelegd welke vragen beantwoord moeten worden, of het onderzoek intern of extern wordt uitgevoerd, of de politie betrokken moet worden, wie welke verantwoordelijkheid heeft en hoe de rechten van de betrokkenen beschermd worden.

Straffen

Blijkt uit gedegen onderzoek dat er inderdaad sprake is van overschrijding van de gedragscode, dan kan de organisatie daders straffen. Afhankelijk van de aard en ernst van de overschrijding kunnen verschillende straffen worden opgelegd, van een eerste waarschuwing tot ontheffen uit de functie. Zo nodig zal extern juridisch advies ingewonnen worden.

Reflectie

Bij iedere melding wordt besproken of er voldoende is gedaan om het probleem te voorkomen en wat er gedaan kan worden om herhaling te voorkomen.

Schendingen buiten het eigen team

Integriteitsschendingen die gedurende de uitvoer van onze projecten gepleegd worden door personeel dat niet bij The Brain Hub in dienst is, vragen speciale aandacht. Het is aan de directie om de probleemgevallen te bespreken met de verantwoordelijke leidinggevenden van de betrokken personen, en met hen een afdoende onderzoek, strafprocedure en/of communicatieplan af te spreken.

Communicatie

Bij aanzienlijke schendingen van de gedragscode moeten belanghebbenden bij de projecten geïnformeerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verduistering van aanzienlijke bedragen in projecten of binnen het team, seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen projecten of binnen het team, of structureel pestgedrag. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld relevante partnerorganisaties of donateurs.

Het integriteitsbeleid wordt op onze website gepubliceerd.

30 basistips voor het creëren van een neuro-inclusieve werkvloer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en
download het e-book