Algemene Voorwaarden

The Brain Hub is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag
onder nummer 90707567

Opdrachtgever in de breedste zin des woord.

Dit kunnen zijn:

1. Ondernemingen die The Brain Hub opdracht geven voor het verzorgen van een dienst voor personeelsleden of het bedrijf.

2. Natuurlijke personen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of The Brain Hub) aan een product van The Brain Hub deelnemen.

3. Samenwerkingsverbanden of partnerschappen met bedrijven, stichtingen of instellingen ten behoeve van: uitoefening van complementaire vaardigheden, toegang tot nieuwe markten, innovatie en kennisdeling

1.0 Toepasbaarheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Brain Hub gesloten overeenkomsten alsmede alle trainingen, cursussen, masterclasses, coaching, workshops en andere vormen van opleidingen of begeleiding, hierna te noemen ‘training’ of ‘coaching’, design-thinking, elearning, schakelgesprekken en iedere voorkomende dienst waar The Brain Hub voor wordt ingehuurd.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door The Brain Hub.

2.0 Aanbieding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor The Brain Hub.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en The Brain Hub komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching door mondelinge of schriftelijke overeenstemming.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
2.4 The Brain Hub is gerechtigd inschrijvingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Als een inschrijving niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de opdrachtgever of deelnemer meegedeeld.

3.0 Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.2 Bij annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 90% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.
3.3 Bij annulering 24 uur of minder voor aanvang van de training of coaching is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training, coaching, e-learning of deelname tussentijds beëindigd of anderszins deelneemt of afneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door The Brain Hub

4.1 The Brain Hub heeft het recht om zonder opgave van redenen een dienst te annuleren dan wel te weigeren.
4.2 The Brain Hub heeft het recht om de locatie te wijzigen in alle redelijkheid wanneer dit noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de opdracht

5.0 Communicatie

5.1 De opdrachtgever zal The Brain Hub steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke The Brain Hub noodzakelijk of nuttig acht om de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever The Brain Hub apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die The Brain Hub aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
5.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zal The Brain Hub de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

6.0 Wijzigingen

6.1 Hoewel The Brain Hub een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is The Brain Hub tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
6.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
6.3 Wanneer The Brain Hub instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door The Brain Hub steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. The Brain Hub behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door  Hub gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur-uren, en ook de gederfde winst in rekening te brengen.

7.0 Persoonsgegevens & geheimhouding

7.1 Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2 In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.
7.3 Door het aangaan van een overeenkomst met The Brain Hub wordt aan The Brain Hub toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal The Brain Hub uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
7.4 The Brain Hub zal de gegevens van de klant nooit voor anderen doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke opdrachtgever of klant kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden van de updates door op de link te klikken onderaan de ontvangen e-mail.

8.0 Prijzen en andere tarieven

8.1 De prijzen van The Brain Hub zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
8.2 Als de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft The Brain Hub toch het recht BTW in rekening te brengen.
8.3 In sommige gevallen is sprake van vroegboek- of actieprijzen. Vroegboek- of actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
8.4 The Brain Hub kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

9.0 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door The Brain Hub anders is aangegeven, dient betaling van de door The Brain Hub verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
9.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is The Brain Hub gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra The Brain Hub vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien The Brain Hub verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen. 

10.0 Auteursrecht en intellectueel eigendom

10.1 Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van de inhoud en het materiaal berust bij The Brain Hub of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikneming of -geving aan derden (inclusief binnen het eigen bedrijf/holding) van (delen van) de inhoud en/of materiaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van The Brain Hub of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

11.0 Exoneratiebeding/Aansprakelijkheid

11.1 The Brain Hub is nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 The Brain Hub is nimmer aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
11.3 De opdrachtgever vrijwaart The Brain Hub en haar medewerkers of externe partijen die in naam van The Brain Hub werkzaamheden uitvoeren, voor aanspraken van derden in het kader van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door The Brain Hub (op)geleverde wordt gemaakt.

12.0 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Brain Hub geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Brain Hub niet in staat is de verplichtingen na te komen.
12.2 The Brain Hub heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de nakoming van de verplichting verhindert, intreedt nadat The Brain Hub is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
12.3 Tijdens overmacht worden verplichtingen van The Brain Hub opgeschort of wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, zonder dat The Brain Hub gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.0 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
13.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
13.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van The Brain Hub.

14.0 Klachtenregeling

14.1 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

15.0 Uitvoering, rapportage en garantie

15.1 The Brain Hub staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.
15.2 Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we regelmatig intern overleg over thema’s uit ons vakgebied via intervisie. Daarnaast geven wij elkaar interactiefeedback en wisselen we didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit.
15.3 Onze diensten worden zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. Uiteraard zijn deze evaluaties voor de opdrachtgever. Tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole.

30 basistips voor het creëren van een neuro-inclusieve werkvloer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en
download het e-book